Eksproprijacija

Eksproprijacija predstavlja zakonom uređen postupak prinudnog prelaska prava svojine iz privatne u državnu.

Nepokretnosti se mogu eksproprisati ili se svojina na njima može ograničiti samo u javnom interesu utvrđenom na osnovu zakona, uz naknadu koja ne može biti niža od tržišne.

Javni interes za eksproprijaciju nepokretnosti utvrđuje se zakonom ili odlukom Vlade.

Nepokretnostima, u smislu Zakona o eksproprijaciji, smatraju se zemljišta, zgrade i drugi građevinski objekti.

Danom pravosnažnosti rešenja o eksproprijaciji menja se sopstvenik na eksproprisanoj nepokretnosti (potpuna eksproprijacija).

Eksproprijacijom može da se ustanovi i službenost na nepokretnosti ili zakup na zemljištu na određeno vreme (nepotpuna eksproprijacija).

Predlog za eksproprijaciju može podneti korisnik eksproprijacije tek pošto je u skladu sa zakonom utvrđen javni interes za eksproprijaciju nepokretnosti.

Postupak po predlogu za eksproprijaciju sprovodi i rešenje donosi služba opštinske uprave nadležne za imovinsko pravne poslove opštine na čijoj se teritoriji nalazi nepokretnost predložena za eksproprijaciju.

Međutim, eksproprisana nepokretnost može biti oduzeta na način koji nije u potpunosti u skladu sa Zakonom o eksproprijaciji, te advokat za imovinsko pravne odnose, odnosno advokat koji je usko specijalizovan za postupak eksproprijacije vam može pomoći u svim fazama ovog postupka, i to kako u upravnom postupku tako i u vanparničnom postupku, a sve kako bi vlasnik eksproprisane nepokretnosti ostvario pravičnu naknadu za nepokretnost koja se oduzima.

Posebna pitanja, koja su od značaja za vlasnika imovine, koja je predmet eksproprijacije je naknada, te advokat za imovinsko pravne odnose može nakon pribavljene procene od strane poreske uprave o vrednosti imovine koja je predmet eksproprijacije, tražiti veštačenje od strane sudskog veštaka odgovarajuće struke u cilju adekvatne procene eksproprisane imovine i utvrđivanja tržišne vrednosti naknade.

Case Studies