Građansko pravo

Građansko pravo se definiše kao skup pravnih normi koje uređuju društvene odnose u koje osobe stupaju povodom stvari, činidaba i imovine, pa se takvi odnosi stoga nazivaju građanskopravnim odnosima. Subjekti građanskog prava su pravna i fizička lica, a objekti građanskog prava su stvari, činidbe i imovina. Usluge koje pružamo u oblasti građanskog prava, su:
 • • Sastavljanje svih vrsta tužbi, odgovora na tužbu, opomena pred tužbu, protivtužbi, poravnanja, žalbi protiv presuda prvostepenih sudova
 • • Zastupanje fizičkih lica u parničnim postupcima pred svim domaćim i međunarodnim sudovima.
 • • Zastupanje u postupcima za naknadu materijalne i nematerijalne štete (fizički bolovi, duševni bolovi, strah, povrede ugleda, časti, slobode, smrti bliskog lica i dr.)
 • • Sastavljanje svih vrsta ugovora (ugovor o kupoprodaji pokretnih i nepokretnih stvari, ugovor o poklonu, ugovor o doživotnom izdržavanju, ugovor o poslovnoj saradnji, ugovor o franšizi, sastavljanje svih vrsta profesionalnih ugovora i dr.)
 • • Utvrđivanje ništavosti ugovora, poništavanje ugovora, naplata po ugovorima i ostvarivanja svih ugovornih prava,
 • • Upisi i brisanje hipoteke na nepokretnostima,
 • • Zastupanje u izvršnim postupcima
 • • Zastupanje u postupcima naplate potraživanja
 • • Zastupanje u vanparničnim postupcima
 • • Pružanje usluga profesionalnim upravnicima i stambenim zajednicama u oblasti izrade ugovora o izvođenju svih vrsta radova na stambenim zgradama, radi utuženja dužnika i davanje pravnih saveta
 • • Izrada testamenata-zaveštanja
Case Studies