Promet nepokretnosti

Promet nepokretnosti, jeste prenos prava svojine na nepokretnosti pravnim poslom, uz naknadu ili bez naknade.

Prometom nepokretnosti smatra se i prenos prava korišćenja na nepokretnosti u javnoj svojini sa jednog na drugog nosioca prava korišćenja na nepokretnosti u javnoj svojini.

Ugovor o prometu nepokretnosti zaključuje se u obliku javnobeležnički potvrđene (solemnizovane) isprave.

Promet nepokretnosti u Srbiji je naročito kompleksan, posebno ako se ima u vidu da su relevantne odredbe sadržane u nekoliko zakona.

Poslu sastavljanja ugovora za kupovinu nepokretnosti mnogi pristupaju olako, sastavljaju ugovor po obrascima ili potpišu ugovor koji je sastavila druga strana, bez većih provera, što predstavlja jednu od osnovnih grešaka prilikom kupoprodaje nepokretnosi, koja može skupo koštati neoprezna lica.

U Srbiji je u toku 2019. godine bilo gotovo 2 miliona aktivnih sudskih postupaka od čega su mnogi bili parnice koje se vode povodom spornih imovinskih prava i povodom nekretnina.

Naša advokatska kancelarija pruža usluge sačinjavanja svih vrsta ugovora kojima se raspolaže imovinom, a posebno:

  • • ugovor o kupoprodaji
  • • ugovor o poklonu
  • • ugovor o doživotnom izdržavanju
  • • ugovor o razmeni
  • • ugovor o zakupu
  • • ugovor o podeli bračne tekovine
  • • testament

Takođe, nakon izvršenog prometa nepokretnosti, pružamo pravnu pomoć i u postupcima pred upravnim organima za upis prava svojine i u postupcima pred poreskim organima u vezi sa oporezivanjem izvršenog prometa.

Case Studies