Upravno pravo

Upravno pravo obuhvata široko polje zakonskih normi koja primenjuju državni organi, organi pokrajinske i lokalne samouprave, kao i samostalni državni organi i organizacije.

Takođe, upravno pravo uređuje i pravila rada u vođenju postupaka od strane organa uprave.

Advokatska kancelarija Radnović pruža sve potrebne usluge vezano za upravno pravo ( upravni postupak i upravni spor) i to kako usluge savetovanja tako i zastupanja u postupcima:

 • • sastavljanja inicijalnih akata ( zahteva, molbi, predloga)
 • • sastavljanja svih vrsta podnesaka, žalbi i drugih pravnih lekova
 • • postupka za promenu imena
 • • sticanje državljanstva
 • • otpust/odricanje državljanstva
 • • upis u matične knjige i preuzimanje uverenja iz matičnih knjiga
 • • postupka pred katastrom nepokretnosti RGZ
 • • pribavljanje građevinske dozvole
 • • zastupanje pred inspekcijskim organima
 • • zastupanje pred carinskim i poreskim organima
 • • ostvarenja prava na penziju
 • • zastupanje u postupku legalizacije
 • • zastupanje pri ostvarivanju drugih prava pred organima uprave
 • • zastupanje u upravnim sporovima
Case Studies