promet-nepokretnosti

Pravo preče kupovine

Pravo preče kupovine regulisano je Zakonom o prometu nepokretnosi, kao primarnom propisu u regulisanju ove oblasti, ali takođe i odredbama drugih zakona, kao što je npr Zakon o osnovama svojinsko- pravnih odnosa.

Prema odredbama navedenih zakona, suvlasnik nepokretnosti koji namerava da proda svoj suvlasnički deo, dužan je da ga prethodno ponudi ostalim suvlasnicima, dok u slučaju kad ima više suvlasnika, prvenstvo u ostvarivanju prava preče kupovine ima suvlasnik sa većim suvlasničkim delom, a kada ima više suvlasnika koji bi imali pravo preče kupovine i po ovom osnovu, suvlasnik nepokretnosti ima pravo da sam odluči kome će od njih prodati svoj deo nepokretnosti.

Kada je u pitanju poljoprivredno zemljište, vlasnik koji namerava da proda poljoprivredno zemljište, dužan je da ga prethodno ponudi vlasniku susednog poljoprivrednog zemljišta, dok u slučaju da ima više vlasnika susednog zemljišta čije se poljoprivredno zemljište graniči sa poljoprivrednim zemljištem prodavca, prvenstvo u ostvarivanju prava preče kupovine ima vlasnik susednog zemljišta čije se poljoprivredno zemljište pretežnim delom graniči sa zemljištem prodavca, a ako ima više vlasnika susednog zemljišta čije se poljoprivredno zemljište pretežnim delom graniči sa zemljištem prodavca, a granične linije su jednake, prednost između njih ima vlasnik susednog zemljišta čija je površina najveća. U ostvarivanju prava preče kupovine vlasnik susednog zemljišta je po redosledu iza suvlasnika zemljišta koji je predmet prodaje.

Vlasnik, odnosno suvlasnik koji želi da proda nepokretnost, mora ostalim suvlasnicima, odnosno komšijama, da dostavi ponudu, u pisanoj formi i preporučenom poštom, koja će sadržati podatke o nepokretnosti koja se prodaje, ceni i ostalim uslovima prodaje. Ukoliko se suvlasnici, odnosno komšije ne izjasne u roku od 15 dana, prodavac može prodati nepokretnost, ali ne pod povoljnijim uslovima. Ukoliko imalac prava preče kupovine ne prihvati ponudu, a vlasnik te nepokretnosti ne proda ni trećem licu u roku od godinu dana od dana neprihvatanja ponude, vlasnik je dužan da u slučaju ponovne prodaje ponovi postupak obaveštenja na već pomenuti način.

U slučaju povrede prava preče kupovine, može se podneti tužba nadležnom sudu i to u roku od jedne godine od dana saznanja za prenos državine, a najkasnije u roku od dve godine od dana predaje nepokretnosti kupcu u državinu, odnosno u roku od 30 dana od dana saznanja za prodaju nepokretnosti, a najkasnije u roku od dve godine od dana zaključenja ugovora o prodaji.

Leave a comment