Archives

— November 29, 2022

Promet nepokretnosti

Promet nepokretnosti, jeste prenos prava svojine na nepokretnosti pravnim poslom, uz naknadu ili bez naknade. Prometom nepokretnosti smatra se i prenos prava korišćenja na nepokretnosti u javnoj svojini sa...